Сливания и придобивания

Консултиране на купувача

Нашият екип ефективно систематизира опита, придобит след реализацията на множество сделки в структуриран процес, предназначен за постигане оптимални резултати за нашите клиенти. Ключовите елементи в процеса включват:

 • Запознаване в детайли със съответната индустрия на клиента, както и с потенциално заинтересованите купувачи
 • Потвърждаване и разширяване на финансовите и оперативните цели на клиента
 • Подготовка на задълбочен финансов и оперативен анализ на бизнеса на клиента, за да се установи дали има нужда от нормализация на финансовите му резултати с цел по-ефективно и реалистично позициониране на компанията пред потенциални купувачи
 • Анализ на ключова информация за клиента (потенциал за оперативни подобрения, оценка на потенциални синергии с потенциалния купувач и т.н.), както и подготовка на цялостно пазарно проучване, целящо да подкрепи предложената теза
 • Разработване на персонализирани маркетингови материали (тийзър, информационен меморандум и т.н.) около основна инвестиционна теза
 • Извършване на “стрес-тестове” на изготвените маркетинг документи и пазарно прочуването  с помощта на безпристрастни опитни банкери
 • Разработване на персонализиран маркетингов подход и график
 • Използване на широката ни мрежа от местни и международни контакти, за да достигнем по най-ефективен начин до селекцията от потенциални купувачи, които имат най-голяма възможност да затворят визираната транзакция
 • Активно участие на опитни банкери в процесите на маркетинг и последващите преговори, за да може да бъде постигната максимална стойност за нашия клиент

 

Консултиране на продавача

Нашият опит със сделки по закупуване на компании обхваща ситуации, свързани с географска експанзия, консолидиране на фрагментирани индустрии, разширяване на продуктови линии и повишаване на общия потенциал за растеж. Неизменно нашият екип подхожда към такива ситуации, като следва структуриран процес, който цели на максимизира стойността за нашите клиенти. Ключовите елементи в процеса включват:

 • Запознаване в детайли със съответната индустрия на клиента, целите му и стратегията му за растеж
 • Анализ на стратегическите тенденции, идентифициране на специфични възможности за придобиване на компании чрез партньорството ни с Rothschild, както и оказване на съдействие при извършване на таргетирани сделки или такива в процес
 • Разработване на персонализирана стратегия за осъществяване на контакт с потенциални компании за придобиване
 • Ангажираност в процесите на дю дилиджънс и цялостна оценка на бизнеса
 • Идентифициране на финансови и оперативни синергии като част от предложена сделка
 • Представяне на клиента в случай на търг на предприятие или обявяване му в несъстоятелност
 • Съдействие с осигуряване на външно финансиране, набиране на капитал или хибридно финансиране, ако е приложимо, за завършване на сделката
 • Активна ангажираност на опитни банкери в преговорния процес с цел постигане на най-изгодните условия по сделката и осигуряване на максимална стойност за нашите клиенти

 

Съвместни предприятия и бизнес комбинации

Използвайки опита, придобит след реализацията на множество сделки и мандати, ние предоставяме диференцирано консултиране за успешни сливания и бизнес комбинации. Ключовите елементи в процеса включват:

 • Запознаване в детайли със съответната индустрия
 • Потвърждаване и разширяване на финансовите и оперативните цели на двете компании
 • Подготовка на задълбочен финансов и оперативен анализ на двата бизнеса за определяне на потенциалните синергии
 • Анализ на ключова информация и цялостно пазарно проучване, целящо да подкрепи предложената теза
 • Извършване на “стрес-тестове” на изготвения бизнес модел и пазарното прочуване от безпристрастни опитни банкери
 • Управление на процеса на финансов и правен анализ (дю дилиджънс) на двете компании
 • Активно участие на опитни банкери в процесите на маркетинг и последващите преговори, за да може да бъде постигната максимална стойност за нашия клиент

Изкупуване със заемен капитал

Контактите на нашия екип с фондовете за дялови инвестиции и мецанин тип финансиране, опитни управленски екипи и алтернативни кредитори ни позволяват да бъдем ефективни, когато участваме в сделки с дългово изкупуване, както и мениджмънт buy-out и buy-in транзакции. Ключовите елементи в такива процеси включват:

 • Запознаване в детайли със съответната индустрия на клиента, както и с пазарните тенденции, които могат да повлияят на способността на компанията да обслужва планираното допълнително дългово финансиране
 • Потвърждаване и разширяване на финансовите и оперативните цели на клиента, които следва да бъдат постигнати чрез предложената транзакция
 • Извършване на задълбочен финансов и оперативен дю дилиджънс на бизнеса на клиента, за да се определи оптималната тежест на дълговото финансиране, което може безопасно да бъде приложено като част от транзакцията 
 • Подготовка на маркетинг материали и подпомагане на дискусиите с фондовете за дялови инвестиции или кредитори (в случаите на мениджмънт buy-out и buy-in транзакции), за да бъде осигурено финансиране при оптимални условия
 • Анализ на ключова финансова и оперативна информация с цел идентифициране на възможностите за съхранение на парични средства, намаляване на разходите, реализиране на синергии и т.н., които биха направили задлъжнялостта поносима
 • Подпомагане и мониторинг на процеса за дю дилиджънс
 • Осигуряване на активно участие на управляващите партньори по време на преговорния процес, за да бъде постигната максимална стойност за нашия клиент

Консултиране на финансирания

Фондове за дялово и дългово инвестиране

Нашият екип е в състояние да служи като посредник за клиенти, които търсят дялово и/или дългово финансиране от местни, регионални и световни финансови институции. Тези възможности се допълват партньорството ни с Rothschild. Ключови елементи в такива процеси включват:

 • Провеждане на предварителен разговор относно очакваната финансова оценка, оптималното време за самия процес, стратегията по време на процеса и общите цели
 • Извършване на предварителен и подробен дю дилиджънс и цялостно развитие на инвестиционната теза. Тази стъпка е изключително важна що се отнася до позиционирането на компанията по възможно най-позитивен начин пред потенциални инвеститори, както и до предотвратяване на неприятни изненади по време на инвестиционния дю дилиджънс
 • Изготвяне на информационен меморандум, подкрепящ инвестиционната теза с релевантни факти и данни
 • Определяне на най-подходящата група от потенциални финансови и/или стратегически инвеститори 
 • Конфиденциално разпространение на маркетинг материали за бизнеса до потенциални инвеститори
 • Обективно консултиране относно наличните различни възможности пред клиента
 • Договаряне на рамковото споразумение
 • Подпомагане и проследяване на инвестиционния дю дилиджънс

Мецанин финансиране

Нашият екип има солидни връзки и богат опит в набирането на мецанин финансиране. Ние най-често работим по такива сделки с цел финансиране на придобивания, рекапитализация, изкупувания на отделни дялове, както и в други подобни ситуации. Ключовите елементи в такива процеси включват:

 • Провеждане на предварителен разговор относно очакваната финансова оценка, оптималното време за самия процес, стратегията по време на процеса и общите цели
 • Извършване на предварителен, подробен дю дилиджънс и цялостното развитие на инвестиционната теза. Тази стъпка е изключително важна що се отнася до позиционирането на компанията по възможно най-ефективен начин пред потенциални инвеститори, както и до предотвратяване на неприятни изненади по време на инвестиционния дю дилиджънс
 • Изготвяне на информационен меморандум, подкрепящ инвестиционната теза с релевантни факти и данни
 • Определяне на най-подходящата група от потенциални мецанин инвеститори 
 • Конфиденциално разпространение на маркетинг материали за бизнеса до потенциални инвеститори
 • Обективно консултиране относно наличните различни възможности пред клиента
 • Договаряне на рамковото споразумение
 • Подпомагане и проследяване на инвестиционния дю дилиджънс
 • Съдействие при договарянето на официално, окончателно споразумение и сключване на сделката

Обезпечено финансиране

Нашият екип има богат опит в набиране на обезпечено с активи финансиране за различни цели и в различни отрасли. Такова финансиране обикновено се използва за обезпечаване на оборотния капитал на компанията или е под формата на дългосрочни кредити, обезпечени с търговски вземания, инвентар, машини, оборудване и/или недвижимо имущество. 

Първично публично предлагане

Компании, които искат за първи път да наберат капитал от публичните капиталови пазари, следва да потърсят помощ от опитен и независим финансов консултант, който да ги съветва по време на този сложен процес. Използвайки опита на Ротшилд, чиито управляващи партньори са участвали в множество ППП-та и поддържат контакти на високо ниво в повече от 40 страни, нашият екип може да управлява листването на обещаващи компании на различни фондови борси в зависимост от целите на съответния клиент. 

Консултирането от Entrea Capital при първично публично предлагане включва:

 • Всички аспекти на предварителното планиране по процеса за ППП
 • Преглед на бизнес плана на компанията и предварителен дю дилиджънс 
 • Оценка на готовността на компанията за ППП
 • Помощ при избора на одитор и при последващи преговори 
 • Изготвяне на фирмена презентация за инвестиционните банки, управляващи процеса по ППП
 • Помощ при избора на инвестиционна банка, която да управлява процеса по ППП и при последващи преговори 
 • Съдействие при изготвянето на фирмен проспект и при последващия дю дилиджънс
 • Консултиране при структурирането и ценообразуването на транзакцията
 • Консултиране след приключване на процеса по ППП 

В много случаи Entrea Capital може да предостави услугите си при минимален допълнителен разход за своите клиенти, тъй като част от нашата такса може да бъде платена от таксата, получена от инвестиционните банки, управляващи процеса по ППП 

Корпоративни финанси

Финансова оценка на бизнеса

Нашият екип има богат опит, свързан с прилагането на различни методи за финансова оценка на предприятия, отделни бизнес дивизии и активи от множество различни икономически сектори. Нашият опит в индустрията и постоянната ни комуникация със стратегически и финансови инвеститори ни дават отличен поглед върху динамиката, свързана с пазарното оценяване, и очакваните стойности от акционери, които ние тестваме чрез независим финансов анализ.

Някои от методите за оценяване, които използваме включват:

 • Анализ на сконтирания паричен поток (DCF)
 • Анализ на сравними компании
 • Анализ на прецеденти сделки

Независимо мнение

Нашият екип предоставя на частни и публични бордове на компании, инвеститори, настоятелства, както и  на други юридически или физически лица, независимо мнение, вкл. набор от консултантски услуги за подпомагане при изпълнението на техните професионални задължения. Ние извършваме финансови анализи и оценки в допълнение на услугите, които предоставяме в сферата на сливанията и придобиванията, набирането на капитал или други дейности, подпомагащи важни стратегически и финансови решения. Ключови елементи от процеса на предоставяне на независимо мнение включват:

 • Извършване на подробен анализ на предложената и алтернативни сделки, които позволяват на нашите клиенти да вземат информирани бизнес решения. Този анализ цели да определи въздействието на транзакцията върху организацията и нейните собственици.
 • Преглед и одобряване на окончателните препоръки, свързани с финансова оценка от нашия екип, преди те да бъдат споделени с клиента, като по този начин гарантираме, че всички въпроси и гледни точки са взети под внимание. 
 • Представяне на този подробен анализ пред доверените лица заедно с подробен доклад, който да подпомага вземането на решения, документирането на взети решения от отговорните лица, свързани с предложената сделка, и очертава подходящите последващи действия. 
 • Формализирането на финансовата оценка с писмо до борда на директорите или до други доверени лица, което позволява същото да бъде използвано като част от материали, разпространявани до акционери или до други собственици в процеса на одобряване на сделката.

Анализ на стратегически възможности

В трудни ситуации вземане на правилно решение може да бъде животоспасяващо за една компания. В зависимост от специфичните нужди на клиента нашият екип предоставя подробна оценка и конкретни препоръки свързани с:

 • Анализ на ситуацията с акцент върху незабавни оперативни и финансови заплахи за бизнеса
 • Анализ на основните причини за оперативни пропуски и тяхното адресиране в краткосрочен план
 • Преглед на възможностите за партньорство с цел идентифициране и привличане на най-подходящия стратегически или финансов инвеститор
 • Оценка на необходимостта от оптимизиране на капиталовата структура (рефинансиране или преструктуриране на съществуващите дългове), както и представяне на алтернативни възможности за финансиране

Оценка на готовността за продажба

Нашият екип консултира както добре установени, така и стартиращи компании, които обмислят стратегически транзакции, свързани с частична или пълна продажба на външни инвеститори, или първично публично предлагане. Целта на такова консултиране е да предвиди всички потенциални структурни или организационни проблеми. Преминаването през такъв структуриран процес дава възможност за своевременно и ефективно изпълнение на предвидената транзакция, позволява на компанията да запази контрола и да поддържа репутацията си през процеса на продажба и има положителен ефект върху пазарната ѝ оценка.

Процесът на оценяване на готовността за продажба на една компания се състои от четири основни компонента:

 • Цялостен анализ на възможността за продажба
 • Анализ на възможните начини за продажба
 • Идентифициране на потенциални слаби места и проактивно предприемане на конкретни мерки за адресирането им
 • Формулиране на дългосрочна стратегия и инвестиционна теза

Корпоративно преструктуриране

Преструктуриране на баланса

Entrea Capital работи със своите клиенти за преструктуриране на техните баланси, вкл. оптимизиране на дълговата структура, минимизиране на общата цена на капитала, елиминиране на непосилни условия на финансиране, увеличаване на гъвкавостта при изплащането на главницата.

Преструктурирането на баланса е процес значително повлиян и от различните доставчици на капитал, вкл. банки, фондове за дялово инвестиране, рискови и кредитни фондове. В случай на участие на фондове, процесът по преструктуриране допълнително се влияе от времевата рамка на фонда, останалият капитал за инвестиране, досегашното представяне и дейностите по набиране на нов капитал. Всичко това предлага както възможности, така и допълнителни предизвикателства пред успешното преструктуриране на баланса.

Някои от аспектите на процеса включват:

 • Различни проблеми с капиталовата структура
 • Обезпечен и необезпечен дълг
 • Търговски вземания и задължения

Финансиране на специфични ситуации

Финансиране на специфични ситуации изисква комплексни решения, срочни инициативни за компании, които преживяват ликвидна криза и намаляващи стойност на капитала. За бизнеси под финансов стрес е важно да разберат, че има обратна връзка между времето и стойността на компанията – колкото по-дълго време бизнесът остане в ликвидна криза без да се предприемат мерки, толкова по-висока е вероятността да се влоши състоянието на компанията. Това автоматично ще намали възможностите за преструктуриране, което ще доведе до обявяване на фалит.

Entrea Capital работи като целенасочен консултант на своите клиенти с лимитирани финансови възможности, знаейки важността от изключително бързото разработване на потенциални алтернативи. Нашите решения за специфични ситуации се настройват според конкретната ситуация и включват:

 • Обезпечени краткосрочни заеми
 • Револвиращи линии за работен капитал
 • Търговско финансиране
 • Проектно финансиране
 • Мостово финансиране

Реорганизация и преструктуриране

Последните години се характеризират с недостиг на ликвидност, финансова/оперативна несигурност и високо ниво на просрочените задължения. Нашият екип е консултирал множество клиенти с финансови затруднения, като нашият фокус е върху идентифициране на конкретни стъпки към възстановяване и последваща продажба. Тези консултации целят запазването и повишаването на изградената с много труд финансова стойност. Ключови елементи на такива процеси включват:

Краткосрочно парично стабилизиране

 • Анализ на работния капитал и потенциала за значителни подобрения

 • Създаване на подробни парични отчети

 • Подробен анализ на финансовите резултати на компанията с цел идентифициране на допълнителни възможности за съхраняването на парични активи

 • Изграждане на отчетност и процеси за по-ефективно съхранение на парични активи

Планиране и изпълнение на стратегия за преструктуриране на бизнеса

 • Подробен анализ на причините за отклонения от бизнес плана на компанията

 • Идентификация и анализ на инициативите за преструктуриране и на тяхното отражение върху финансовото състояние на компанията

 • Изграждане на ясен и конкретен оперативен план и разпределяне на отговорностите по неговото изпълнение

 • Менажиране на интересите на всички заинтересовани страни – собственици, мениджмънт, кредитори, служители, клиенти и др. 

Финансово преструктуриране и набиране на капитал

 • Преструктуриране на дълга с цел избягване на допълнително задлъжняване

 • Анализ на и препоръка относно оптималната капиталова и финансова структура на работния капитал

 • Набиране на капитал от стратегически и финансови инвеститори за укрепване на баланса на компанията

 • Идентифициране на алтернативни източници на финансиране (мецанин, факторинг и др.)

Имплементиране на мениджмънт екип с цел преструктуриране на бизнеса

 • Назначаване на временен изпълнителен директор, главен финансов директор и други основни оперативни позиции

 • Преизграждане на вътрешните процеси за отчетност и контрол

 • Изпълнение на план за цялостното финансово управление (ERP, бюджетиране, финансово прогнозиране и т.н.)

 • Набиране на допълнителен управленски персонал

Стратегически консултантски услуги

 • Консултиране

 • Планиране

 • Имплементация на стратегическите инициативи и планове

Придобивания на затруднени компании

Нашият екип ефективно систематизира опита, придобит след реализацията на множество сделки в структуриран процес, за да може да осигури адекватни съвети при продажбата на компании в затруднение. Ключовите елементи в процеса включват:

 • Запознаване в детайли с дейността на и съответната индустрия на клиента, както и с причините за финансовите трудности, които изпитва
 • Анализ на потенциално заинтересованите купувачи при наличието на финансови трудности
 • Анализ на ключова информация за клиента (потенциал за оперативни подобрения, оценка на потенциални синергии с потенциалния купувач и т.н.), както и подготовка на цялостно пазарно проучване, целящо да подкрепи предложената теза
 • Разработване на персонализирани маркетингови материали (тийзър, информационен меморандум и т.н.) около основна инвестиционна теза
 • Извършване на “стрес-тестове” на изготвените маркетинг документи и пазарно прочуването  с помощта на безпристрастни опитни банкери
 • Разработване на персонализиран маркетингов подход и график
 • Използване на широката ни мрежа от местни и международни контакти, за да достигнем по най-ефективен начин до селекцията от потенциални купувачи, които имат най-голяма възможност да затворят визираната транзакция
 • Активно участие на опитни банкери в процесите на маркетинг и последващите преговори, за да може да бъде постигната максимална стойност за нашия клиент