Entrea Capital служи като ключов изпълнител на глобалната ЧДИ стратегия на Българска Агенция за Инвестиции за 2012-2013

Entrea Capital служи като ключов изпълнител на глобалната ЧДИ стратегия на Българска Агенция за Инвестиции за 2012-2013

Entrea Capital служи като ключов изпълнител на глобалната ЧДИ стратегия на Българска Агенция за Инвестиции за 2012-2013

Клиент: Българска агенция за инвестиции
Статус: Държавна агенция
Сектор: Транспортно оборудване и машиностроене; електроника, химическа промишленост, храни и селско стопанство; логистика; IT; аутсорсинг; здравеопазване и медицински туризъм
Приход: 76 млн. евро
Уеб сайт: www.investbg.government.bg
Продавач:
Статус:
Сектор:
Приход:
Уеб сайт:

Клиент: Българска агенция за инвестиции 

 • Българската агенция за инвестиции (БАИ) е правителствена агенция към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за насърчаване на инвестициите. Тя е създадена, за да подпомага Министерството при изпълнението на държавната политика в областта на насърчаване и задържане на ЧДИ в избрани индустриални сегменти
 • Мисията на БАИ е да привлича инвестиции в България, да подпомага стартиращите проекти и да гарантира успешното им развитие, като в резултат се създават нови работни места, подпомага се износът и се прехвърля ноу-хау в българската икономика

 

Преглед на ситуацията и решение

 • В миналотo, България не е имала добре определена ЧДИ стратегия, нито фокусиран брандинг, целящ да създаде разпознаваем и положителен имидж на страната в чужбина. Под ръководството на новото правителство, утвърждаването на България като предпочитана дестинация за ЧДИ е обособено като приоритет
 • БАИ среща редица предизвикателства, свързани със създаването и изпълнението на единната национална ЧДИ стратегия: Негативния имидж на България в чужбина, водещ до ограничен брой заинтересовани инвеститори
 • Липсата на предложения на добре дефинирани инвестиционни пакети и стимули за развитие
 • Липсата на специализирани професионални органи, фокусирани върху привличане на чуждестранни инвеститори в страната
 • В резултат на това, БАИ започна серия от проекти за насърчаване на чужди инвестиции с общ бюджет от 7.5 млн. евро, целящи привличането на големи инвеститори от девет световни инвестиционни центрове чрез споделяне на пазарна информация с тях относно възможностите, които България предлага, както и примери за успешно осъществени проекти

 

Роля и добавена стойност на Entrea Capital

Entrea Capital е отговорна за следното:
 • Избиране на целеви сектори, локации и таргетирани инвеститори
 • Консултиране във връзка с инвестиционните пакети и стимули, които Българското правителство предлага
 • Развитие на дълбоки секторни знания и персонализирано съдържание за форумите
 • Проектиране и изпълнение на медийния и маркетинговия план по проекта
 • Синхронизиране на паралелни дейности, целящи насърчаването на инвестиции между отделните държавни институции
 • Изпълнение и координация на инвестиционни форуми в 9 ключови дестинации (Белгия, Германия, Франция, Великобритания, Русия, САЩ, Дубай, Япония и Китай)
 • Представяне на България в Б2Б срещи с потенциални инвеститори
 • Цялостно управление и координация на проекта